UBUYOBOZI BUKURU BUSHINZWE UBUHINZI

INTEGO 

Intego nyamukuru yacu ni ugukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z’ubuhinzi, no kugira uruhare mu gushyiraho politiki n’ingamba zo mu buhinzi.

IBIKORWA BY’INGENZI

  • Gukurikirana no gukora raporo ku ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z’ubuhinzi zijyanye no gushaka inyongeramusaruro, ikoreshwa ryazo, gahunda zo gufata neza no kubungabunga ubutaka no kuhira imyaka, gahunda y’ikoreshwa ry’imashini zo mu buhinzi, gahunda zo kwita no guhunika umusaruro, gahunda zo kurwanya indwara n’ibyonnyi mu bihingwa na gahunda z’iyamamazabuhinzi;
  • Kumenya no gusesengura neza ibibazo n’imbogamizi biboneka mu buhinzi no gutanga inama zo kubikemura.

 

AHOWABARIZA:

Umuyobozi Mukuru: SENDEGE Norbert 

E-mail: nsendege@minagri.gov.rw  Telefoni 0788521320