UBUYOBOZI BUKURU BUSHINZWE UBWOROZI

Inshingano z’Ishami rishinzwe Ubworozi

Rifatanije n’ishami rishinzwe Igenamigambi muri Ministeri y’Ubuhinzi ry’ubworozi, Ishami ry’Ubworozi rishyira mu bikorwa inshingano zikurikira:

 • Rishyiraho ingamba, imirongo ngenderwaho, amabwiriza n’amategeko  bigamije guteza imbere ubworozi mu Rwanda;
 • Rikurikirana rikanagenzura ishyirwa mu bikorwa rya politike zigamije guteza imbere ubworozi.

Gukurikirana gahunda zihariye za Guverinoma, arizo 

 • Gahunda ya GIRINKA munyarwanda,
 • Gahunda ya kunda amata munyarwanda, na
 • Gahunda y’inkongoro y’amata ku mwana

Gukurikirana no gushakira ingamba imbogamizi aborozi bahura nazo.

 • Ingamba zo guteza imbere Ubworozi
 • Ingamba zo kuvugurura ubworozi bw’amatungo hagamijwe kongera umusaruro w’ibiyakomokaho
 • Ingamba zo kongera umusaruro w’Amata
 • Ingamba zo kongera umusaruro w’Inyama
 • Ingamba zo guteza imbere ubworozi bw’Amatungo magufi (Ihene, intama, ingurube n’inkwavu)
 • Ingamba zo guteza imbere ubworozi bw’ibiguruka twibanda ku nkoko 
 • Ingamba zo guteza imbere Ubworozi bw’Inzuki
 • Igishushanyombonera cyerekana ubworozi bw’Amafi mu Rwanda

 

Amategeko n’amateka ya Minisitiri ajyanye n’Ubworozi

 

 • Iteka rya Minisitiri N°008/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 rigena imitunganyirize y’imikoreshereze y’imiti y’amatungo
 • Iteka rya Minisitiri Nº007/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 rigena ibishingirwaho mu gutanga uruhushya rw’uburobyi n’igihe rumara
 • Iteka rya Minisitiri N⁰009/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 ryerekeye izerera ry’amatungo n’izindi nyamaswa zororerwa mu rugo
 • Iteka rya Minisitiri Nº 010/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 rigena zone zikorerwamo ubworozi bwo mu mazi n‘uburobyi
 • Iteka rya Minisitiri Nº 011/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 ryerekeye uburyo bwo kuvana mu mahanga, gucuruza no gukwirakwiza umutungo ukomoka ku burobyi n’ibikoresho by’uburobyi n’ubworozi bwo mu mazi
 • Iteka rya Minisitiri Nº 006/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 igena imiterere y’amasezerano y’ubukode bw’igikingi cy’uburobyi n’igikingi cy’ubworozi bwo mu mazi n’ibiyakubiyemo 
 • Iteka rya Minisitiri N°012/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 ryerekeye ibagwa ry’amatungo n’ubugenzuzi bw‟inyama
 • Iteka rya Minisitiri N°013/11.30 ryo kuwa 18/11/2010 ryerekeye itwarwa n’icuruzwa ry’inyama
 • Itegeko No 27 bis ryo kuwa 8/07/2013 rigenga imikorere n’imitunganyirize y’ubuvumvu mu Rwanda
 • Itegeko rigenga gukumira no kurwanya indwara zandura z’amatungo mu Rwanda, Nº 54/2008 ryo kuya 10/09/2008

 

Ahowabariza:

Umuyobozi Mukuru: Dr. RUTAGWENDA Theogen

E-mail: trutagwenda@minagri.gov.rwTelefoni: 0788303309